Allmänna villkor

Allmänna villkor
1 Definition och räckvidd
1.1 I de allmänna villkoren ska följande termer ha följande innebörd:

a) Erbjudande: de produkter som erbjuds av agenten;
b) Alla transaktioner sker enligt Hongkongs lag. Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Hongkongs lagar.

Solivas®s kundtjänst kan nås på följande adress:
- E-post: support@solivas.se
d) Ångerfrist: den tid inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
e) Konsument: en fysisk person som inte handlar i utövandet av ett yrke eller en verksamhet och som ingår ett distansavtal med en agent;
(f) "dropshipping": att kunden gör en beställning via webbplatsen, varvid agenten ges befogenhet att agera som mellanhand och därmed inte på agentens bekostnad och risk, för att ingå ett avtal mellan kunden och leverantören om en eller flera produkter, där betalningen enligt avtalet görs av agenten, och leverantören levererar produkten direkt till kunden.
(g) blankett: den ångerblankett som leverantören tillhandahåller en konsument som vill utöva sin ångerrätt i enlighet med bilagan till villkoren.
(h) ångerrätt: konsumentens möjlighet att frånträda avtalet inom ångerfristen;
(i) köpare: den person med vilken ett avtal ingås för leverantörens räkning.
(j) leverantör: leverantören av en produkt.
(k) avtal: ett avtal om köp av produkter som ingås eller ska ingås mellan köparen och leverantören genom förmedling av en agent och som innebär att ett eller flera medel för distanskommunikation uteslutande används för att ingå avtalet.
(l) "Produkt": en produkt som leverantören erbjuder via webbplatsen genom dropshipping;
(m) skriftlig: digital kommunikation med hjälp av skrivna tecken som kan lagras på ett varaktigt medium, vars metod kan fastställas av ombudet;


1.2 De allmänna villkoren ska tillämpas på varje offert, beställning och avtal från Agenten, inklusive eventuella tillägg eller ändringar av dessa och eventuella efterföljande avtal.

1.3 Tillämpligheten av eventuella allmänna villkor eller (inköps-) villkor för köparen av agenten avvisas uttryckligen.

1.4 De allmänna villkoren är utformade på tyska och på följande andra språk: Nederländska och danska. I händelse av motsägelse mellan den tyska versionen och andra språkversioner av de allmänna villkoren ska den nederländska versionen av de allmänna villkoren vara bindande.

1.5 Artiklarna 11.5, 11.6, 12, 13 och 14 i de allmänna villkoren gäller endast för konsumenter.

1.6 Om en eller flera bestämmelser i de allmänna villkoren vid någon tidpunkt skulle vara helt eller delvis ogiltiga eller upphävbara, kommer avtalet och dessa allmänna villkor att förbli i kraft i övrigt och bestämmelsen i fråga kommer omedelbart att ersättas av en bestämmelse som i ömsesidigt samråd närmar sig den ursprungliga bestämmelsens innebörd och syfte så nära som möjligt.


2 Direktleverans
2.1 Leverantörens uppgifter finns på webbplatsen.

2.2 Om leverantören inte är etablerad i Nederländerna kommer den beställda produkten att registreras i kundens namn. Alla ytterligare kostnader, såsom moms, förtullningsavgifter och andra statliga avgifter, ska betalas av köparen.

2.3 De priser som anges i erbjudandet är exklusive moms och andra statliga avgifter och exklusive frakt och eventuella transport- och förpackningskostnader, om inte annat uttryckligen anges.

2.4 Betalningen av beställningen kommer att skötas av en agent, varvid agenten betalar leverantören för köparens räkning.

2.5 Skillnaden i kostnader mellan det belopp som kunden betalar för beställningen och det belopp som ombudet betalar till leverantören ska inte vara detsamma och ska betraktas som en avgift för de tjänster som ombudet tillhandahåller.

 

3 Citat
3.1 Varje offert från en agent har en begränsad giltighetstid, dvs. fram till den tidpunkt då en produkt inte längre finns i lager eller inte längre är tillgänglig hos leverantören ("slut i lager") eller inte längre kan beställas från webbplatsen.

3.2 Om ett erbjudande är förenat med vissa villkor kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.

3.3 Varje erbjudande är utan förpliktelse. Entreprenören har rätt att ändra erbjudandet när som helst.

3.4 Varje erbjudande innehåller en fullständig beskrivning av produkterna, som är så exakt som möjligt, så att köparen kan göra en korrekt bedömning. Bilder av produkterna är en trogen representation av produkten. Agenten kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar de verkliga färgerna på en produkt. När köparen gör en beställning kan köparen bedöma produkten, dess bild och beskrivning i enlighet med ovanstående.

3.5 Alla bilder och beskrivningar av en produkt är vägledande och kan inte ge upphov till skadestånd eller hävning av avtalet vid felaktigheter och/eller avvikelser, såvida de inte avviker från produktens väsentliga egenskaper i sådan utsträckning att det i själva verket är en annan produkt än den som köparen avsåg att beställa.

3.6 Ett anbud som köparen rimligen kunde förvänta sig, borde ha förstått eller kunde förväntas förstå att det innehåller ett uppenbart fel behöver inte följas av köparen. Köparen kan inte dra några rättigheter av ett sådant fel eller misstag.


4 Överenskommelse
4.1 Med förbehåll för bestämmelserna i artikel 4.5 anses ett avtal ha ingåtts vid tidpunkten för köparens godkännande av offerten och beställningen samt när de fastställda villkoren uppfylls.

4.2 Avtalet ingås på nederländska, om inte agenten också erbjuder de allmänna villkoren och ytterligare kommunikation via webbplatsen på ett annat språk. I det senare fallet kan avtalet också ingås på ett språk som köparen väljer och köparen kan också kommunicera med agenten på det språket.

4.3 Om köparen accepterar erbjudandet elektroniskt kommer fastighetsmäklaren omedelbart att bekräfta mottagandet av acceptansen elektroniskt, varpå avtalet kommer att ingås. Så länge som mäklaren inte har bekräftat mottagandet av godkännandet kan köparen häva avtalet.

4.4 Agenten kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra den elektroniska överföringen av uppgifter och kommer att säkerställa en säker miljö. Agenten kommer att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder om köparen kan betala elektroniskt.

4.5. Mäklaren kan få information om köparens förmåga att uppfylla sina betalningsskyldigheter och om allt annat som kan vara viktigt för att avtalet ska kunna slutföras på ett ansvarsfullt sätt. Om agenten har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att vägra att acceptera en order eller att ställa särskilda villkor för dess genomförande.

4.6. Köparen måste se till att all information som agenten anger är nödvändig eller som köparen rimligen bör förstå är nödvändig för att avtalet ska kunna genomföras, görs tillgänglig för agenten i god tid. Om sådan information inte lämnas till agenten i tid ska agenten ha rätt att avbryta fullgörandet av avtalet och/eller debitera köparen för de extra kostnader som uppstår till följd av förseningen i enlighet med agentens standardtaxor.

4.7 Agenten är inte ansvarig för skada av något slag som uppstår på grund av att Agenten förlitat sig på felaktiga och/eller ofullständiga uppgifter som tillhandahållits av Köparen, såvida Agenten inte var medveten om sådan felaktighet eller ofullständighet.

 

5 pris
5.1 De priser som anges i erbjudandet är baserade på de kostnadsfaktorer som är tillämpliga vid den tidpunkt då avtalet ingås, t.ex. import- och exporttullar, frakt- och lossningskostnader, försäkringar samt eventuella tullar och skatter. Eventuella fördelaktiga eller ofördelaktiga skillnader vid ankomst-, avgångs- eller leveranstidpunkten ska vara till förmån för eller på bekostnad av köparen.

5.2 Priserna i erbjudandena kan innehålla tryckfel och felskrivningar. Vi tar inget ansvar för konsekvenserna av feltryck och felskrivningar. Vid tryck- och sättningsfel är entreprenören inte skyldig att leverera produkten till fel pris.

5.3. En sammansatt offert ska inte förbinda agenten att leverera en del av de varor som ingår i offerten eller kostnadsberäkningen för en motsvarande del av det angivna priset.

 

6 Överensstämmelse och garanti
6.1 Med förbehåll för relevant information i Villkoren ska Varorna överensstämma med avtalet, specifikationerna i offerten, de rimliga kraven på sundhet och/eller användbarhet samt de lagstadgade krav och bestämmelser som gäller vid avtalstillfället.

6.2 Företrädaren påpekar att vissa produkter har ett begränsat utgångsdatum, vilket då anges på produkten i fråga. Köparen måste ta hänsyn till detta utgångsdatum, inom vilket produktens kvalitet och säkerhet kan garanteras i enlighet med leverantörens garanti.

6.3 Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter måste rapporteras skriftligen till representanten inom fyra (4) veckor efter leverans. Produkterna måste returneras i sin originalförpackning och i nytt skick.

6.4 Agentens garantiperiod är densamma som tillverkarens garantiperiod. Agenten är dock aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för köparens individuella användning, och inte heller för några råd om hur produkterna ska användas eller tillämpas.

6.5 I händelse av ett garantianspråk ska ombudet, efter eget gottfinnande, fortsätta med utbyte eller reparation. Vid utbyte förbinder sig köparen att returnera den utbytta varan till representanten.

6.6 Garantin gäller inte om:

(a) köparen har reparerat de levererade produkterna själv och/eller låtit utföra arbete på dem, eller låtit en tredje part utföra arbete på dem.
(b) de levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt hanterats vårdslöst eller i strid med agentens anvisningar och/eller har hanterats på förpackningen;
(c) felet helt eller delvis beror på föreskrifter som utfärdats eller kommer att utfärdas av regeringen om de använda materialens art eller kvalitet.

 

7 Leverans och resultat
7.1 Agenten ska behandla beställningar av produkter med största omsorg.

7.2 Leveransplatsen ska vara den adress som köparen meddelar agenten när beställningen görs.

7.3 Agenten ska utan dröjsmål vidarebefordra accepterade beställningar och se till att de verkställs.

7.4 Alla leveranstider är vägledande. Leveranser av produkter från ett annat land än Tyskland kan ha längre leveranstider än vad som anges på webbplatsen. Denna tid beror på leverantörens leveranstid. Köparen kan inte dra några rättigheter från någon av de angivna tiderna.

7.5 Om en beställning inte kan utföras, eller endast delvis kan utföras, kommer köparen att informeras om detta inom 30 dagar från det att beställningen gjordes.

7.6 Entreprenören har rätt att leverera varorna i delar, om inte annat har avtalats eller om delleveransen saknar självständigt värde. Entreprenören har rätt att fakturera de levererade varorna separat. Överskridande av en tidsfrist ger inte köparen rätt till ersättning.

7.7 De leveranstider som anges på webbplatsen är endast vägledande.

7.8 Överskridande av den angivna leveranstiden ger inte köparen rätt till upplösning eller skadestånd, om inte annat uttryckligen överenskommits.

7.9 I händelse av upplösning i enlighet med bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel ska agenten återbetala det belopp som köparen har betalat så snabbt som möjligt, men senast inom 14 dagar efter upplösningen.

7.10 Om det är omöjligt att leverera en beställd produkt kommer agenten att göra allt för att leverera en ersättningsprodukt. Senast vid leveransen ska det tydligt och begripligt anges att en ersättningsartikel kommer att levereras. När det gäller ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för returtransporten ska bäras av ombudet.

7.11 Risken för skador på och/eller förlust av produkter ska ligga hos agenten fram till tidpunkten för leverans till köparen eller en i förväg utsedd representant som agenten har fått kännedom om, om inte annat uttryckligen överenskommits. Mottagande av varor utan anteckningar på fraktsedeln/fakturan ska anses vara ett bevis för att förpackningen var i gott skick vid leveranstillfället.

 

8 Betalning
8.1 Om inget annat avtalats ska de belopp som köparen är skyldig enligt avtalet betalas omedelbart efter att beställningen har gjorts.

8.2 Köparen ska utan dröjsmål rapportera eventuella felaktigheter i betalningsuppgifter som lämnats eller angetts till Agenten.

8.3 Om köparen inte uppfyller sina betalningsskyldigheter i tid kommer han, efter att ha underrättats av fastighetsmäklaren om betalningsresterna och efter att fastighetsmäklaren har beviljat köparen en rimlig tidsfrist för att uppfylla sina betalningsskyldigheter, att vara skyldig den lagstadgade kommersiella räntan på det belopp som fortfarande är förfallet, och om köparen inte är en konsument, den lagstadgade kommersiella räntan, och fastighetsmäklaren har rätt att ta ut extrajudiciella inkassokostnader som uppstått av eller för fastighetsmäklarens räkning. Inkassokostnaderna kommer att beräknas i enlighet med lagen och förordningen om ersättning för utomrättsliga inkassokostnader.

 

9 Regler för webbplatsen och produkterna
9.1 Agenten är inte ansvarig för fel och/eller oegentligheter i webbplatsens funktionalitet. Agenten är inte ansvarig för eventuella störningar eller otillgänglighet på webbplatsen av någon anledning.

9.2 Agenten ansvarar inte för att innehållet i e-postmeddelanden eller andra digitala meddelanden som skickas av eller på uppdrag av Agenten överförs korrekt och fullständigt, och inte heller för att de tas emot i rätt tid.

9.3 Alla köparens anspråk som grundar sig på fel från entreprenörens sida förfaller om de inte skriftligen anmäls till entreprenören inom ett (1) år efter det att köparen fick kännedom om eller rimligen kunde ha fått kännedom om de fakta som ligger till grund för hans anspråk.

9.4 Entreprenören avvisar uttryckligen allt ansvar och alla krav från köpare och tredje part som har lidit (fysisk) skada till följd av vårdslös, felaktig eller onödig användning av produkterna. Produkterna får endast användas i enlighet med bruksanvisningen.

9.5 Entreprenören rekommenderar att köparen alltid läser och följer bruksanvisningen före användning. Produkterna ska förvaras och användas i enlighet med anvisningarna.

9.6 Alla råd om användningen av produkterna är av allmän och icke-bindande karaktär. Köparen måste själv och på eget ansvar bedöma om produkten är lämplig för honom eller henne. Vid tvivel om användningen av en produkt bör leverantören eller köparens läkare kontaktas för att få en bedömning av användningen i ett specifikt fall.

9.7 Vissa produkter, t.ex. mycket små produkter, produkter för yttre vård och elektriska apparater, bör hållas utom räckhåll för små barn.

9.8 Kommissionären rekommenderar köparen att alltid, men i alla fall vid graviditet, amning, medicinering och i tveksamma fall, överkänslighet mot någon av ingredienserna, vid behov rådgöra med en expert innan man använder produkter, t.ex. kosmetiska vårdprodukter, efter att ha läst bruksanvisningen.10 Force Majeure
10.1 Mäklaren är inte ansvarig gentemot köparen om skyldigheterna enligt avtalet inte kan uppfyllas till följd av force majeure. Force majeure omfattar i alla fall:

(a) Force majeure från säljarens sida;
(b) statliga åtgärder och restriktioner;
(c) strömavbrott;
d) fel på Internet, datanätverk och telekommunikationsanläggningar, till exempel till följd av cyberbrott och hackning;
e) naturkatastrofer
f) krig och terroristattacker
g) allmänna transportproblem och transportrestriktioner;
(h) strejker av leverantörer eller agenter, och
(i) andra situationer som ligger utanför Agentens kontroll och som tillfälligt eller permanent förhindrar fullgörandet av Skyldigheterna.

10.2 Upphävande av de avtalsenliga skyldigheterna under den period då force majeure-händelsen pågår. Om denna period överskrider två månader ska vardera parten ha rätt att säga upp avtalet utan någon skyldighet att ersätta den andra parten eller ombudet.

10.3 I den mån agenten redan delvis har uppfyllt sina skyldigheter enligt avtalet vid den tidpunkt då force majeure inträder eller kommer att kunna uppfylla dem, och i den mån ett oberoende värde kan tillskrivas den uppfyllda respektive den del som ska uppfyllas, har agenten rätt att fakturera den uppfyllda eller den del som ska uppfyllas separat. Köparen är skyldig att betala denna faktura som om den vore ett separat avtal.

 

11 Dataskydd
11.1 Köparens personuppgifter lagras i en databas. Dessa uppgifter kommer i första hand att användas för att fullgöra kontraktet. På begäran kan agenten skicka information om sina produkter till köparen, t.ex. nyhetsbrev och erbjudanden. Köparen kan när som helst invända mot användningen av personuppgifter för direkt marknadsföring och/eller mot (fortsatt) mottagande av (viss) marknadsföringsinformation genom att skicka en begäran om uppsägning till Agenten.

11.2 Köparen godkänner användningen av elektroniska kommunikationsmedel. Köparen är medveten om att trots alla rimliga säkerhetsåtgärder som agenten vidtar är elektronisk kommunikation inte säker och kan avlyssnas, manipuleras, infekteras, försenas eller skickas fel, inklusive virus och skräppostfilter. En agent kan inte heller erbjuda absolut säkerhet mot obehörig visning.

11.3 Agenten ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa sekretess och säker lagring av (personuppgifter).

11.4 Inom ramen för genomförandet av avtalet kan (person)uppgifter också lämnas vidare till länder utanför EU, till exempel till en leverantör i Kina, eftersom avtalet mellan kunden och leverantören annars inte kan genomföras och leverantören inte kan leverera beställningen till kunden. Entreprenören kommer dock att tillhandahålla avtalsgarantier i detta avseende.

11.5 En köpare som är en konsument har rätt att skriftligen begära tillgång till och/eller (i förekommande fall) rättelse, ändring, radering eller verifiering av personuppgifter som behandlas av agenten. En begäran om åtkomst och/eller rättelse ska riktas till agentens ledning. På köparens första begäran kommer de registrerade personuppgifterna att tillhandahållas, korrigeras eller tas bort.

11.6 Personuppgifter om Köparen som är en konsument kommer inte att lämnas ut till tredje part, såvida inte Agenten är skyldig att göra det enligt gällande lagar och förordningar eller om det är nödvändigt för att fullgöra Avtalet.


12 Konsumenter
12.1 För konsumenter är de angivna priserna exklusive moms, skatter och leveranskostnader.

12.2 Innan ett avtal ingås med en konsument kommer texten till de allmänna villkoren att göras tillgänglig för konsumenten (elektroniskt) på ett sådant sätt att den lätt kan lagras av konsumenten på en annan varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan avtalet ingås anges var och hur de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de allmänna villkoren på konsumentens begäran kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt.

12.3 För konsumentens skull ska leverantören göra följande information tillgänglig via webbplatsen, eller åtminstone se till att denna information kan lagras på ett tillgängligt sätt på ett varaktigt medium.

(a) villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan lämna in ett klagomål
(b) villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva ångerrätten, eller en tydlig förklaring om att ångerrätten är utesluten.
(c) information om garantier och service efter försäljningen, och formuläret.
12.4 För att utöva de rättsliga rättigheter som konsumenten kan ha gentemot leverantören får konsumenten vända sig till en mellanhand, förutsatt att detta sker i enlighet med villkoren.

12.5 En garanti som tillhandahålls av eller på uppdrag av Agenten eller Leverantören minskar inte konsumentens rättsliga rättigheter gentemot Agenten enligt avtalet.

12.6 Om artikel 7.5 är tillämplig har köparen, som är en konsument, rätt att säga upp avtalet utan kostnad för produkter som inte är tillgängliga eller som inte är tillgängliga inom en rimlig tidsperiod.

12.7 Förmedlaren kan avvika från artikel 8.3 till förmån för konsumenten när det gäller de inkassokostnader som ska debiteras konsumenten.

 

13 Ångerrätt
13.1 Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under en period av 14 dagar. Denna ångerperiod börjar dagen efter det att konsumenten eller en representant som konsumenten utsett och som representanten fått kännedom om i förväg, har mottagit produkten.


13.2 Under avkylningsperioden ska konsumenten hantera produkten och dess förpackning med försiktighet. Han får endast packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla den. Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska konsumenten returnera produkten med alla tillbehör och, om det är rimligt möjligt, i ursprungligt skick och i originalförpackning till agenten, i enlighet med de rimliga instruktioner som agenten har gett.

13.3 Om konsumenten vill använda sig av sin ångerrätt ska han eller hon meddela ombudet detta med hjälp av formuläret inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Så snart konsumenten har meddelat att han eller hon utnyttjar sin ångerrätt ska han eller hon inom 14 dagar lämna tillbaka produkten till agenten eller leverantören. Konsumenten måste då bevisa att de levererade produkterna returnerades i tid.

13.4 Om konsumenten efter utgången av de perioder som avses i artikel 13.2 och 13.3 inte har informerat agenten om att han vill utöva sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till agenten, ska försäljningen anses ha ägt rum.

13.5 Följande produkter är undantagna från ångerrätten:

a) Produkter som är tydligt personliga till sin karaktär;
b) Produkter som inte kan returneras på grund av sin art;
c) Produkter som förstörs eller åldras snabbt;
d) Produkter vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företrädaren inte har något inflytande över;
e) ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara vars försegling har brutits efter leveransen.
(f) förseglade produkter som inte är lämpliga att återlämna av hälsoskydds- eller hygienskäl och vars försegling har brutits efter leveransen;
(g) Produkter som på konsumentens begäran har tillverkats enligt konsumentens specifikationer.


14 Kostnader för återkallande
14.1 Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska han eller hon stå för kostnaderna för att returnera varorna.

14.2 Om en konsument har betalat ett belopp ska förmedlaren återbetala detta belopp till konsumenten så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter mottagandet av ångerrätten. För återbetalningen används samma betalningsmedel som för köpet, om inte konsumenten uttryckligen samtycker till ett annat betalningsmedel och förmedlaren godkänner detta. För att vara berättigad till återbetalning måste produkten redan ha mottagits av agenten eller leverantören, eller så måste ett slutgiltigt bevis på att den har returnerats fullständigt tillhandahållas.

14.3 Om produkten skadas till följd av oaktsam användning av konsumenten, är konsumenten ansvarig för eventuell värdeminskning av produkten.

 

15 Klagomål och tvister
15.1 Om köparen har ett klagomål ska köparen skriftligen meddela detta till representanten.

15.2 Ett klagomål ska inte upphäva köparens eller dennes agenters skyldigheter, såvida inte agenten skriftligen meddelar annat.

15.3 En reklamation som rör avtalets fullgörande måste lämnas in skriftligen inom sju (7) dagar efter det att köparen har upptäckt bristerna, med angivande av de grunder som reklamationen grundar sig på.

15.4 Agenten ska svara på ett klagomål inom 14 dagar efter mottagandet. Om det är troligt att behandlingen av ett klagomål kommer att ta längre tid kommer den klagande att underrättas om detta inom 14 dagar och informeras om den tidsperiod inom vilken klagomålet kommer att behandlas.

15.5 En representant ska alltid ha minst fyra (4) veckor på sig att lösa ett klagomål i godo. Efter denna period ska klagomålet anses vara en tvist i den mening som avses i artikel 15.8.

15.6 Om företrädaren förklarar att klagomålet är välgrundat ska han, efter eget gottfinnande, ersätta eller reparera de levererade produkterna kostnadsfritt. Om ett klagomål inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse ska klagomålet betraktas som en tvist i den mening som avses i artikel 15.8.

15.7 Om den klagande är en konsument kan han eller hon också kontakta en tvistkommitté via den europeiska plattformen för tvistlösning (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).


15.8 Alla tvister som uppstår ur eller i samband med avtalet eller på vilka villkoren är tillämpliga ska uteslutande och oberoende av var köparen eller en tredje part är bosatt, avgöras enligt nederländsk lag, varvid distriktsdomstolen [Rotterdam] är exklusivt behörig, såvida inte bestämmelser i tvingande lag förklarar en annan domare behörig.

15.9 Tillämpligheten av Wienkonventionen är utesluten.

 

16 Text Marketing Allmänna villkor

Vi använder en SMS-plattform, för vilken följande villkor gäller. Genom att anmäla dig till vår SMS-marknadsföring och våra meddelanden godkänner du dessa villkor. Genom att ange ditt telefonnummer i kassan och initiera ett köp, registrera dig via vårt registreringsformulär eller ett nyckelord, godkänner du att vi kan skicka textmeddelanden (för din beställning, inklusive påminnelser om övergiven varukorg) och SMS-marknadseringserbjudanden. Du bekräftar att samtycke inte är ett villkor för köpet. Ditt telefonnummer, namn och köpinformation kommer att delas med vår SMS-plattform "SMSBump Inc, ett EU-företag med kontor i Sofia, Bulgarien, EU". Dessa uppgifter kommer att användas för att skicka dig riktade marknadsföringsmeddelanden och notifikationer. När SMS-meddelanden skickas kommer ditt telefonnummer att lämnas vidare till en SMS-operatör för att kunna leverera dem. Om du vill avregistrera dig från att ta emot SMS-marknadsföringsmeddelanden och notiser ska du sluta svara på alla mobilmeddelanden som du får från oss eller använda länken för avregistrering som finns i ett av våra meddelanden. Du förstår och samtycker till att alternativa metoder för att avregistrera dig, t.ex. användning av alternativa ord eller förfrågningar, inte kommer att betraktas som ett rimligt sätt att avregistrera dig. Meddelande- och dataavgifter kan tillkomma. Om du har frågor kan du sms:a "HELP" till det nummer som du fick meddelandet från. Du kan också kontakta oss på support@lsolivas.se för mer information. I den utsträckning som tillåts av tillämplig lag godkänner du att vi inte är ansvariga för misslyckad, försenad eller felriktad leverans av information som överförs via tjänsten, eventuella fel i sådan information och/eller eventuella åtgärder som du kan eller inte kan vidta baserat på informationen eller tjänsten. Din rätt till integritet är viktig för oss. Du kan läsa vår sekretesspolicy för att ta reda på hur vi samlar in och använder din personliga information.

Tillägg: Blankett för återkallelse
Formulär för ångerrätt (Om en konsument vill ångra sig från köpeavtalet ska du fylla i det här formuläret och skicka det till oss via e-post).


[Namn]

[Adress]

[PC + plats]


Undertecknad drar sig härmed tillbaka från avtalet om försäljning av följande produkter:

Beställd den: ______________ (ange datum)

Arbetsnummer: ______________ (ange arbetsnummer)

Produkten togs emot den: ______________ (ange datum)

Konsumentens namn: ______________ (fyll i namnet)

Konsumentens adress: ______________ (fyll i adressen)

Konsumentens bostadsort: ______________ (ange ort)

Konsumentens e-postadress: ______________ (ange e-postadress)

IBAN-kontonummer: ______________ (ange IBAN i konsumentens namn)

Konsumentens namnteckning: ______________ (ange namnteckning)

Datum för inlämning: ______________ (ange datum)